19° Hafif yağmur

KESK’ten 2018 Yılındaki Bütçeye Tepki

Güncel - 22 Aralık 2017 13:40 A A

Meclis Genel Kurulu’nda tartışılan 2018 Bütçesi’nin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttıran bir bütçe olduğunu iddia eden Eğitim-Sen Edirne Şubesi Kadın Sekreteri Rüzgar Özer, “Daha önceki bütçelerde olduğu gibi 2018 bütçesinde de kadına yer yoktur” dedi.

Eğitim-Sen Edirne Şube Yönetim Kurulu adına Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Rüzgar Özer tarafından yapılan açıklamada, “2018 yılının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini arttıran bir bütçedir” denilerek Hepimizin bildiği üzere bütçeler; ülke yönetiminde söz sahibi siyasal iktidarın gelirleri kimden toplayacağına ve bu gelirlerin kimlere veya hangi toplumsal kesimlere nasıl pay edileceğine dair yaklaşımını ortaya koyan politik belgelerdir. Siyasal iktidarlar belirledikleri bütçe politikası ile var olan eşitsizlikleri ortadan kaldırmak mı yoksa yeniden üretmek için mi kullanacaklarını açık ederler.” dedi.
Kadınlara yönelik sistematik ayrımcılığın giderek arttığını belirten Özer, Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en derin yaşandığı; eğitim, sağlık, istihdam, siyasal katılma ve şiddet gibi temel başlıklarda kadınlara yönelik sistematik ayrımcılığın artarak devam
ettiği bir ülkedir. 2017 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre Türkiye cinsiyet eşitliğinde 144 ülkenin içerisinde 131. sırada, ekonomide cinsiyet eşitliğinde 128’inci, eğitimde 101’inci, sağlıkta 59’uncu, siyasette cinsiyet eşitliğinde ise 118’inci sırada yer almaktadır.” dedi.

Özer tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Kamu hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları uygulanacaksa bütçe tasarımı ile
başlanmalıdır.
Eşitleyici kamu hizmetlerinin tasarımı ve uygulanması için,
İhtiyaçları farklılaşan ve özel politika uygulaması gerektiren nüfus kesimlerinin ihtiyaçlarının
karşılanabilmesi için,
Demokratik, kapsayıcı ve adil bir kalkınma için,
Sadece kadınlarla erkekler arasında değil, grupların kendi içlerindeki eşitsizlikleri gidermek
için,
Kadın emeği sömürüsünün önlenmesi ve ev içi emeğin hakkının verilebilmesi için,
Bütçe uygulama süreçlerinde eşitsizliğin yeniden üretilmesini engellemek için,
Bütçe gelirlerinin toplanması ve harcama süreçlerinde eşitsizliğin yeniden nasıl üretildiğini
ortaya çıkarmak için, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) yapılmalıdır.
TBMM Başkanlığı ilk kez 2013-2017 Stratejik Planında kurum bünyesinde kadınların çalışma hayatındaki sorunlarına ilişkin duyarlılığı ve farkındalığı artırmayı gözetmek ilkesine yer verilmiş olmasına rağmen, söz konusu ilke ne yazık ki kağıt üzerinde kalmış, hazırlanan bütçelerde bu ilkeye uygun hiçbir adım atılmamıştır. Ayrıca BM Ortak Programı ile 11 pilot ilde Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) için 2015’te hazırlanan projenin tamamlandığı bilinmesine rağmen 2018 bütçesi dahil TCDB hayata geçirilmemiştir.
İşçiler, kamu emekçilerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli sendika ve konfederasyonlar, meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri, toplumsal kesimlerin temsilcileri tamamen sürecin dışında tutularak hazırlanan 2018 bütçesinin her aşamasında söz söyleme, yetki kullanma ve karar alma hakkı siyasal iktidarın tekelinde toplanmıştır. Aynı zamanda, yaratılan eşitsizliklerden en fazla etkilenen kesim olan kadınlar da sürecin dışında tutularak, bütçenin gerek hazırlanma, gerekse uygulama süreçlerine ‘kadın bakış açısı dahil edilmemiştir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir yana, mevcut eşitsizliği daha da derinleştirmeye dönük yeni adımlar atılmıştır.
Öte yandan tüm politikaları ile kadın özgürleşmesi karşıtı bir siyasal partinin eşitleyici bir bütçe hazırlaması zaten beklenemez. AKP iktidarı döneminde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin önlenmemesi, artması; kadın emeği ve bedeni üzerinde tahakkümün kurumsallaştırılması, kadına yönelik ayrımcılık ve suçların yaptırımsız bırakılması bir politik tercihin sonucudur. AKP, bu politik yaklaşıma paralel olarak; 4+4+4 sistemi ile kadını örgün eğitimin dışına çekme, “en az üç çocuk” politikası ile evde tutma, emek alanını güvencesizleştirerek ve esnekleştirerek de kadın emeği sömürüsünü derinleştirmeyi hedeflemektedir. Kadına yönelik ayrımcı zihniyet, eşitlik karşıtlığı bütçelere de yansımıştır. 2018 bütçesi de, yıllardır yapılan diğer bütçeler gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak bir yana eşitsizliği derinleştiren savaş, rant ve adaletsizlik bütçeleri olmuştur.
Bilindiği üzere AKP kadını bir birey olarak değil, ailenin bir unsuru olarak konumlandırmaktadır. Kadına yönelik bu yaklaşımını 2011 yılında ”kadın” adını bakanlıktan çıkararak bir kez daha göstermiştir. 2018 yılı bütçesinden ”Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı” (ASPB) olarak yeniden yapılandırılan bakanlığa ayrılan kaynaklar kadının güçlenmesine yönelik politikaları hayata
geçirmek yerine aileyi güçlendiren politikaların temel alındığını göstermektedir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesi içinde ASPB 'nin % 4 olan payı 2018 bütçesinde % 3.5’a indirilmiştir. ASPB bütçesinde parasal olarak bir artış olmakla birlikte, oransal bir düşüş vardır. Üstelik bu artış ne milyonlarca çocuk, engelli ve yaşlıya daha iyi bir sosyal hizmet sunmak için, ne de kadınların eşitliği içindir. Bu artış, oluşturulmaya çalışılan bağımlılık mekanizmalarını daha da arttırmak içindir. Öte yandan ASPB bütçesi kadınların şiddet, düşük ücretli ve güvencesiz çalışma, istihdama ve kamusal hizmetlerde erişimde ayrımcılık vb temel ihtiyaçlarına gerekli çözüm üretmekten uzak bir bütçe olma niteliğini korumaktadır. Çünkü bakanlık bütçesinin 20 milyar 519 milyon lirası yani % 84 ü sosyal yardımlara ayrılmıştır. Üstelik sosyal yardımlara ayrıldığı söylenen bu pay adil dağıtılmadığı gibi, başka alanlardaki açıkları kapatmak için kullanılmaktadır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde ki uçuruma rağmen ASPB bünyesinde oluşturulan Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü( KSGM) işlevsiz bırakılmış, 2014 yılından bu yana da KSGM ne bakanlık bütçesinden ayrılan pay azalmaya devam ederken, siyasal ilişkilere eklemlenmiş olan
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü bütçesi ise yüzde 50 artmış durumdadır. Yani daha önceki bütçelerde olduğu gibi 2018 bütçesinde de kadına yer yoktur. ASPB bütçesiyle örneklendirdiğimiz zihniyetin ürünü olan ve OHAL şartlarında hazırlanan 2018 bütçesi; kurumsallaşan yapılarıyla erkek egemen sistemi daha fazla güçlendirmeyi esas alan, kadınları, emekçileri, farklı cinsel yönelimleri, farklı inançları ve ayrımcılığa uğrayan toplumsal kesimleri görmezden gelen, ayrımcılığı derinleştirecek bir bütçedir. Siyasal iktidarın kadına yönelik
ayrımcı zihniyeti kaçınılmaz olarak bütçeye de yansımıştır. Eğitim, sağlık, istihdam, siyasal katılma başta olmak üzere pek çok konuda ayrımcılıkla karşılan kadınların yaşadığı eşitsizlikleri gidermeye yönelik en küçük bir adım dahi atılmamıştır.
Savaş ve çatışma ortamının kadına yönelik sistemli şiddeti, taciz ve tecavüzü arttırdığı yine görmezden gelinmiş, güvenlik/savunma adı altında yapılan savaş harcamaları artırılmıştır. Buna karşın kadınların sosyal yaşama katılımı için çok kritik olan eğitim harcama ve yatırımlarının, yine kadınlar için çok önemli olan sağlık harcamalarının ve yatırımlarının payı düşürülmüştür. 2018 bütçesi kadın istihdamı önündeki en büyük engel olarak görülen çocuk bakım hizmetlerine bir çözüm üretmemekte, yasalarca güvence altına alınmış olmasına rağmen kreş ve çocuk bakımevlerinin sayısının arttırılmasına dair somut adımlar atmak bir yana, bu alanı sermeye ye teşvik alanı olarak kullanmak yaklaşımın devam ettiğinin göstermektedir.
Sonuç olarak Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe yaklaşımının hiçbir izinin görülmediği, cinsiyet körü bir siyasal metin oluşturulmuştur.
AKP Hükümetinin 2018 yılı bütçe tasarısı bu haliyle tıpkı öncekileri gibi sadece emek, barış ve demokrasi düşmanı değil, aynı zamanda kadın düşmanı bir bütçedir.
KESK’li kadınlar olarak toplumsal cinsiyet körü, savaşa, ranta ve yağmaya kaynak aktarma üzerine kurulu OHAL bütçesini kabul etmiyoruz.
Yıllardır yürüttüğümüz emek ve demokrasi mücadelemizin, kadının eşitlik ve özgürlük mücadelemizin gereği olarak iş yerlerimiz başta olmak üzere, AKP’nin cinsiyetçi öze dayanan, sermaye, savaş ve darbe bütçesini teşhir etmeye devam edeceğiz.”

Güncel - 13:40 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.
Kütahya escort Mardin escort Van escort Yalova escort Şanlıurfa escort

YAZARLARIMIZ

 • DÜŞMANIN BİRÇOK YÜZÜ VARDIR AMA TEK BİR İSMİ VAR…

  Bir parkurda yaşar gibi yaşadığımız 2019’u geride bıraktık. Tekrarlanarak yaşanan İstanbul seçimlerinin toplum üzerinde yarattığı olumsuz baskının enerjiye dönüşerek sandıkta yansımasını izlerken; yeni günlere umutla bakmaya başladık. 2013’teki isyanın farklı boyutta yansımasıydı sandık sonuçları. Kapının aralanmasının nihai zafere götürdüğünü söylemek mümkün değil elbette! Emeklilikte yaşa takılanlardan, yılın sonunda asgari ücrete yaptıdığı iddia edilip yapılmayan zammın […]
 • ROMANLARA YARANAMAYAN VALİ

  Romanların sosyo-kültürel farklılıkları toplumların ilgisini çektiği kadar tarihçilerin ve antropologların da inceleme konusu olmaya devam etmektedir. Anlaşılamama, kendilerine yönelik olumsuz önyargı tanımlamaları içinde sıkışıp kalmış durumdadır. Roman toplulukların sosyal ve kültürel farklılığı iyi analiz edilmediğinde soruna sağlıklı bir çözüm üretme olanağı mümkün olamayabiliyor. Tarihsel derinlikle sürekli dışlanan bu çingene topluluklarına devlet otoritesi gereken ilgiyi göstermemiştir. […]
 • CHP EDİRNE İL BAŞKANI VE YÖNETİMİNİ SEÇİYOR..

  1980 Faşist Darbesi sonucu 1982 Anayasası ve arkasından tüm kanunlar gibi Siyasi Partiler Kanunu, seçime ilişkin düzenlemeler her yapıda Demokratik yapılanmayı altüst ediyordu. Ve günümüze kadar ki uygulama, bir parti yapılanması içinde Siyasi Parti Karar Organları yerine karar ve sözün tek kişi Genel Başkanda toplanmasına yol açan bir gidiş… Buna karşı demokrasiyi savuran CHP’nin bu […]
 • Satranç Dünya Şampiyonu, Nasıl Fantasy Futbol’da Başarılı Olur?

  Geçtiğimiz sezon 2019’da Premier Lig Fantezi Futbol sezonunun şampiyonu tanıdık bir isim; Magnus Carlsen. 29 Yaşında Norveçli Dünya Satranç Şampiyonu. Satranç Mozart’ı olarak anılan bu isim Fantezi Lig’teki başarısı ile akıllara belirli bir yöntem takip etmiş olabileceği sorularını getiriyor. Benim de severek takip etmiş olduğum bu oyun, lig içerisinde oynanan karşılaşmalarda yer alacak sporcuların başarı […]
 • Emek ve Mücadelenin Günü

  Geçen sene bu zamanlar 1 Mayıs hazırlıkları içinde baharın gelişinin vermiş olduğu enerji ve motive ile zamanımız geçerken şimdi korona ve işsizlik mücadelesi içindeyiz. 2019 yılını arar,  2021 yılına da uzak olduğumuz bugünlerde pandeminin etkisiyle işçi sınıfının durumu gün geçtikçe zorlaşıyor. Psikolojik ve ekonomik olarak zor bir süreçten geçiyoruz ve bu durum salgının bitmesiyle de […]
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM ŞART!

  Merhaba Sevgili Okurlar, Pandemi dönemi boyunca acı gerçeklerle karşılaştık. Bunlardan ilki kaçınılmaz insanın sonu olan ölüm. Dünya çapında birçok insan korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Doğa bir nevi ona karşı yapılanları unutmadı. Umarım bir daha böyle üzücü olaylarla ve musibetlerle karşılaşmayız. Bu süreçte bir başka acı gerçek, eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve adapte olunamayan uzaktan […]
 • ÜCRETSİZ İZİN VE İŞÇİYİ KORUMA İLKESİNİN SONU !

  İş Hukukun en temel ilkelerinden biri “ İşçiyi koruma ilkesidir”. Diğer hukuk dallarından farklı olarak iş hukuku ayrıcalıklı bir hukuk dalıdır ve temelinde ekonomik olarak sistem karşısında güçsüz olan işçileri hukuki yönden koruma amacını taşımaktadır. Gelişen tarihi süreç içerinde iş hukukunun bu niteliği genel kabul görmüş ancak içeriğindeki işçi lehine olan düzenlemeler zaman zaman ekonomik […]
 • ÇOKLU BARO, HUKUK DEVLETİNİN SONU MU?

  Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli günlerden biri 16 Nisan 2017’‘de gerçekleşen halk oylamasıdır. Söz konusu oylamada yapılan Anayasa değişikliği ile adı “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak geçen ve içeriği ile “Seçimli Monarşi” olarak değerlendirilebilecek siyasal sistem değişikliği gerçekleşmiş oldu. Bazıları için olağan bir referandum ve demokratik bir değişiklik olarak algılan bu durum gerçek anlamda ise 29 Ekim […]
TAKIMLAR O G B M A Y Av P
1.Galatasaray22005 146
2.Alanyaspor22004 046
3.Göztepe21106 244
4.Karagümrük21105 234
5.Beşiktaş21104 224
6.Antalyaspor21103 124
7.Hatayspor21102 024
8.Fenerbahçe21102 114
9.Kasımpaşa21012 1-13
10.BB Erzurumspor21013 303
11.Sivasspor21012 3-13
12.Kayserispor21011 2-13
13.Konyaspor10100 001
14.Gaziantep FK20113 5-21
15.Trabzonspor20111 3-21
16.Gençlerbirliği20110 3-21
17.Yeni Malatya20111 4-31
18.Denizlispor20111 5-41
19.MKE Ankaragücü10011 2-10
20.Ç. Rizespor20021 4-30
21.Başakşehir20020 4-40

HAVA DURUMU

27 Eylül 2020 PAZAR
19°
 • PAZ 28.4°
 • PTS 29.0°
 • SAL 29.8°

DÖVİZ KURLARI

 • BIST -
  -
 • ALTIN
  -
 • DOLAR
  -
 • EURO
  -

ŞANS OYUNU SONUÇLARI